زبان پژوه

کاربرد حرف تعریف the در انگلیسی | Usage of THE in English

کاربرد حرف تعریف THE در زبان انگلیسی | Usage of THE in English

در این مطلب از زبان پژوه، موارد کاربرد حرف تعريف معين (the) در زبان انگلیسی را خدمت شما زبان آموزان آموزش می دهیم. بسیاری از افرادی که تازه شروع به یادگیری زبان می کنند با کاربرد حرف تعریف The به مشکل بر می خورند، چرا که در زبان فارسی چنین کلمه ای وجود ندارد. با ما همراه باشید تا به صورت مفصل موارد استفاده و عدم استفاده از این حرف تعریف را با هم یاد بگیریم.

در موارد زیر حرف تعریف the در زبان انگلیسی استفاده می شود:

۱. وقتی‌ که قبلاً به چیزی‌ اشاره کرده باشیم:

We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue

She”s got two children: a girl and a boy. The girl”s eight and the boy’s nine

پرنده عجیبی‌ در باغ وحش دیدیم. آن پرنده آبی‌ بود!

۲. وقتی‌ که هم گوینده و هم شنونده می‌دانند که درباره چه صحبت می‌شود، حتی‌ اگر قبلاً به آن اشاره‌ای‌ نشده باشد:

‘Where’s the dog? ‘It’s in the garden’

The apple you ate was rotten

Did you lock the car?

سگ (یا سگه) کجاست؟ در باغچه است.

۳. وقتی‌ که به چیزهایی‌ اشاره می‌کنیم که می‌دانیم تنها یکی‌ از آن وجود دارد:

the Sun, the Earth, the Moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole, the rain, the White House

۴. قبل از اسمی‌ که به واسطه کلماتی‌ که بعد از آن می‌آیند شناخته می‌شود:

The hotel where I stayed was excellent

هتلی‌ که در آن اقامت داشتم عالی‌ بود.

The man sitting over there is my husband

مردی‌ که آنجا نشسته است شوهر من است.

The car that I bought last week has broken down

ماشینی‌ که هفته قبل خریدم خراب شده است.

۵. قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی‌، only و same:

the highest mountain, the first time, the last chapter, the same color ,the only child

۶. همراه با صفات برای‌ اشاره به یک گروه یا طبقه از مردم:

the young (جوانان) the old (پیران) the poor (فقرا) the unemployed (بیکاران) the lion (شیرها) -— the rich (ثروتمندان) -— the Indian (هندی ها)

the English (انگلیسی ها) the Japanese (ژاپنی ها)

۷.  به همراه برخی‌ از اسامی‌ جغرافیایی‌ مانند رشته کوه ها، مجمع الجزایرها، دریاها، اوقیانوس ها، رودخانه ها و …:

پیشنهاد زبان پژوه  تدریس خصوصی چگونه به زبان آموز کمک می کند و مزایای آن چیست؟

رشته کوه های‌ آند

the Andes

رشته کوه هیمالیا

the Himalaya Mountain

اقیانوس هند

the Indian Ocean

خلیج فارس

the Persian Gulf

جزایر قناری

the Canary Islands

دریای سرخ

the Red Sea

کانال سوئز

the Suez Canal

رودخانه تایمز

the (River) Thames

صحرای آفریقا

the Sahara (Desert)

8- قبل از ساختمان ها:

the Empire State Building —- the Coliseum

9- قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور:

the Quran

10- قبل از جهت های قطب نما، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین.

the South —- the Middle West — the South Pole —The Equator

11- قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند:

Oxford University   اما  the University Of Michigan

12- قبل از موقعیت های فیزیکی:

the top —- the bottom-— the center-— the inside —- the outside

13- قبل از وقایع یا دوره های تاریخی:

The Middle Ages —- The Civil War —- The Renaissance —- The First World War

14- قبل از عنوان های دولتی:

the secretary of state —- the prime minister-— the king —- the mayor

15- قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی:

the Army —- the Navy-— the air force-— the Police

16- قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها:

the United Nations —-the Ford Foundation

17- قبل از اسامی روزنامه ها:

the Christian Science monitor —- the Manchester Guardian

18- قبل از اسامی مرتبط با حمل و نقل:

the bus —- the train —- the airplane —- the subway

19- قبل از طبقات اجتماعی:

the middle class —–— the elite —–— the clergy

20- قبل از اسامی مرتبط با رسانه ها:

the media —— the radio—— the newspaper

21- قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع استفاده شده و به دو یا چند نفر از اعضای خانواده اشاره دارد:

the Johnsons —- the Smiths

22- قبل از اسامی سیاره ها:

the planet Mercury

23- در مواقع بیان مالکیت اشیاء ( مضاف و مضاف الیه)

the wheels of the car —— the door of the house

24- قبل از کلمه های تئاتر و سینما

the theater —- the cinema

25- بعد از فعل play زمانی که معنی “نواختن” داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد. مثال:

پیشنهاد زبان پژوه  معنی Under و چند عبارت کاربردى با Under در زبان انگلیسی | Collocation with Under

“play the piano”, “play the violin”, “play the guitar”

26- پیش از بعضی از قسمت های روز از حرف تعریف the استفاده می شود. مثال:

“in the morning”, “in the afternoon”, “in the evening”

نکته: حرف تعریف the تنها قبل از این بخش های روز استفاده می شود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از the استفاده نمی کنیم.

“at noon”, “at night”, “at midnight”

27- پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از the استفاده می کنیم. مثال:

“the Forty-Second Street Library”, “the Louvre”, “the Statler Hotel”

28- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از the استفاده می کنیم. مثال:

“the United States”, “the Philippines”, “the Alps”

29- حرف تعریف the پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها “of” آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.) مثال:

“The pronunciation of that word is very difficult.”

(کلمه pronunciation یک اسم معنا است)

“The instructing of young children is difficult.”

(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

۳۰- پیش از اعداد ترتیبی از حرف تایید the استفاده می کنیم. مثل:

“the fifth lesson”, “the ninth day”, “the third chapter”

31- قبل از صفات عالی همیشه از حرف تایید the استفاده می کنیم. مثال:

“the best”, “the tallest”, “the most beautiful”

32- زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از حرف تایید the استفاده می کنیم. مثال:

“the North Pole”, “the equator”

حذف حرف تعریف معین the در انگلیسی

در موارد زیر حرف تعریف the در انگلیسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد:

۱. به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولی‌ آنجا که اسامی‌ افراد بصورت جمع می‌آید از the استفاده می‌کنیم:

the Johnson’s خانواده جانسون , the Smiths خانواده اسمیت

۲. قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردی‌ که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:

Asia, Africa, Europe, North America

قاره‌ها

Brazil, Japan, Pakistan

پیشنهاد زبان پژوه  بیان آرزو به زبان انگلیسی با دو عبارت If only و i wish | Expressing Wishes in English

کشورها

Sicily, Bermuda, Kish

جزیره‌ها (و نه مجمع‌الجزایرها)

London, Tehran, Cairo

شهرها

Everest, Alborz, Kilimanjaro

کوه ها (و نه رشته‌کوه ها)

تنها در مورد اسم کشورهایی‌ که مفرد باشند the حذف می‌شود. پیش از اسم کشورهایی‌ که حالت جمع دارند از the استفاده می‌کنیم:

the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنین اگر بخواهیم در اسامی‌ کشورها از کلماتی‌ از قبیل Republic، Kingdom و غیره استفاده کنیم بازهم باید the را بکار ببریم:

the Czech Republic, the United Kingdom

۳ . به همراه اسم زبانها:

Farsi, English, French, Arabic

۴ .  به همراه اسم وعده‌های‌ غذایی‌ مانند صبحانه و …:

breakfast, dinner, lunch

۵ . در مورد جاهایی‌ مانند bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و … اگر منظور ما کلی باشد، در اینصورت از the استفاده نمی‌شود:

I go to school by bus

من با اتوبوس به مدرسه می‌روم. («مدرسه» به طور کلی و نه یک مدرسه خاص)

مکمل یادگیری

امیدواریم با خواندن این مقاله، کاربردهای the در انگلیسی را فرا گرفته باشید. برای یادگیری گرامر کامل زبان انگلیسی می توانید به فیلم آموزش گرامر کامل زبان انگلیسی The Complete English Grammar و نیز فیلم آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی | English Grammar with Rebekah Hendershot مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در زبان پژوه همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

دیدگاه‌ها (0)

  • لینک دانلود فایل های رایگان در انتهای تمامی مطالب قرار دارد. با کلیک بر روی لیست باز شونده انتهای مطالب می توانید به لینک دانلود و اطلاعات فایل دسترسی داشته باشید. این فهرست معمولا با عبارت " لینک دانلود + توضیحات " یا عبارت "دانلود ..." شروع می شود.
  • پسورد تمامی فایل ها langpro.ir یا www.englishpro.ir با حروف کوچک می باشد.
  • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
  • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید. نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
  • نظرات شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
  • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
  • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و چت آنلاین ارسال نمایید.