زبان پژوه

آموزش الفبای زبان فرانسه با تلفظ | French Alphabet with Pronunciation Guide

الفبای زبان فرانسه با تلفظ | French Alphabet with Pronunciation Guide

در این مطلب به آموزش الفبای زبان فرانسه با تلفظ می پردازیم. زبان فرانسه یکی از غنی ترین ها در ادبیات و از مهم ترین زبان های جهان محسوب می شود. این زبان به لحاظ سختی هم به عربی لاتین مشهور است. در ادامه بیشتر با حروف و صداهای موجود در این زبان و نحوه تلفظ آنها آشنا می شویم.

 الفبای زبان فرانسه از نظر نوشتاری همان حروف زبان انگلیسی می باشند که تنها تلفظ آنها متفاوت است. حروف زبان فرانسوی مانند زبان انگلیسی ۲۶ حرف می باشد که ۶ حرف آن حروف صدادار یا Voyelle و مابقی آنها یعنی  ۲۰ حرف دیگر حروف بی صدا یا Consonne می باشند. حروف صدادار Voyelle به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. این حروف عبارت از:  y , u ,o , e , i , a هستند.

حروف بی صدا Consonnes حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی شوند و بیست حرف باقیمانده را شامل می شوند. برای آشنایی بیشتر با تلفظ حروف در زبان فرانسوی به جدول زیر توجه کنید.

ژِ               G
اِف             Fاُ                 E
دِ               Dسِ             Cبِ              Bاَ                 A
اِن              Nاِم             Mاِل               Lکَ              K
ژی              Jای              Iاَش             H
اوُ               Uتِ              Tاِس              Sاِق              Rکوُ              Qپِ­               Pاُ                 O
زِد               Zایگ قِگ      Yایکس          Xدوبلُ وِ        Wوِ                V

حال قصد داریم تلفظ این حروف را بررسی کنیم.

پیشنهاد زبان پژوه  زبان فرانسه در هتل ؛ جملات کاربردی با ترجمه فارسی | French Hotel Phrases

حرف A: این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای پیدا می کند.

ل ِ (شیر) Lait صدای اِ ai

اُسی  (همچنین) aussi صدای اُ au

مَانتو (کت)  Manteau صدای اُ eau

پ ِ یِ (پرداخت)  Payer صدای اِی ay

ت ِ قَ وَ ی (کار) Travail صدای اَی ail

حرف A در ترکیب با حروف M وN صدای (آ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود که مثال آن آنْژْ (فرشته) Ange می باشد.

ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای (آ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود که مثال آن فَمْ (گرسنگی) Faim است.

حرف C : C همیشه صدای (ک) می دهد.

سَک (کیف): Sac حرف c پس از  حروف ( y , i , e ) صدای (س) می دهد.

سُ (صفت اشاره: این) :Ce اگر پس از آن حرف h باشد صدای (ش) می دهد مثل:

Chance: شانس (شانس)

حرف E: صدای کوتاه اُ می دهد در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد.

اَلِ (مصدر فعل رفتن) Aller

صدای اِ: Er, Es, Et

اِ Est در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود.

بْ لُ (رنگ آبی) Bleu در ترکیب با N و M صدای (آن) می دهد.

Entrer: آنْتق ِ (مصدر فعل وارد شدن، داخل شدن)

در ترکیب با حرف Z صدای (اِ) می دهد.

ن ِ (بینی) Nez اگر E دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد.(ѐ و é و ê) و پِ قْ (پدر) Pѐre

حرف D: در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود. ج Dj

حرف G: همیشه صدای (گ) می دهد مثل : سی گَق Cigare

پس از حرف G اگر حروف (I و Y و E) بیاید صدای (ژ) می دهد مانند کلمه ی Garage : گَ قَژ (گاراژ)

پیشنهاد زبان پژوه  آموزش زبان فرانسه ؛ اصطلاحات کار | French Idioms at Work

اگر بعد از آن حرف N بیاید صدای (نی) می دهد و G تلفظ نمی شود

اِس پَنی اُل (اسپانیا) Espagnol

حرف H: حرف H هیچگاه تلفظ نمی شود.

Habiter: اَبیتِ  (مصدر فعل ساکن شدن)

صدای ترکیبی : PH صدای (ف) می دهد به عنوان مثال : تِلِفُن (تلفن) Téléphone

حرف R : R در فرانسه صدای (ق) می دهد مثل :مِقْسی (مرسی) Merci

معمولا هنگامی که حرف T بعد از R قرار می گیرد صدای (خ) می دهد. و ِخْت (سبز) Verte

دیدگاه‌ها (0)

  • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
  • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.