زبان پژوه

اصطلاحات رایج و پرکاربرد در مکالمه به زبان انگلیسی | Common English Expressions

اصطلاحات رایج و پرکاربرد در مکالمه به زبان انگلیسی | Common English Expressions

دانستن اصطلاحات رایج و پرکاربرد زبان انگلیسی موجب می شود زبان به حالت واقعی تر و طبیعی تر خود و آن طور که در مکالمه های روزمره است، نزدیک تر شود. علیرغم این موضوع، داشتن دایره کافی و مناسبی از اصطلاحات می تواند نشانگر دانستن زبان خارجی در سطوح پیشرفته باشد. در این مطلب بخشی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد و روزمره زبان انگلیسی را با هم مرور می کنیم.

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی در مکالمه

to what end

به چه منظور

You must hand it to him.

باید به کارش ایولله گفت.

You make me ill with your speech.

با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.

I dare say…

به جرأت میتوانم بگویم…

Mind your eye.

بپایید. ملتفت باشید.

Excuse me back.

ببخشید پشتم به شماست.

upon my word

به شرافتم سوگند

on my own account

به حساب خودم

He takes after his father.

(قیافه اش) به پدرش رفته.

It is all the same to me.

به حال من فرقی نمی کنه….

It does not answer my purpose.

به درد من نمی خوره.

What is that to you?

به تو چه؟

Between you and me

بین خودمان باشد.

It is not concern of mine.

بهمن مربوط نیست.

Honesty is best policy.

آدم خوشمعامله شریک مال مردم است.

I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know.

به هیچ وجه نمیدانم.

I am greatly honored.

باعث افتخار من است.

Pick on someone your own size.

برو با همقد خودت طرف بشو.

I take my hat off to you. /take my hat off to

بابا ایوالله!

Don’t twist the lion’s tail.

با دم شیر بازی نکن.

A widow’s mite.

برگ سبزی است تحفهی درویش.

Let me gather my breath.

بگذارید نفسم جا بیاید.

at the instance of

برحسب تقاضای…

Mind your own business.

سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه.

I am off color.

بیحالم. بیحوصلهام.

Do good to others.

به دیگران نیکی کنید.

Snap into it.

بجنبید. زودباشید.

None of your sauce.

بیادبی و پررویی موقوف.

The devil take him.

بره به جهنم.

Clear out!

برو گم شو!

For all I care.

تا آنجا که به من مربوط می شود.

Go along with you/get lost!

برو پی کارت!

Good show!

بارک الله!

Go to the devil!

برو به جهنم!

He is second to none.

بالادست ندارد.

It looks to me….

بنظر من….

It is up to you.

بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.

It was not for nothing that…

بیخود نبود که…

Here’s to you.

به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن)

In a family way

بی رودربایستی

Money doesn’t grow on trees.

پول که علف خرس نیست.

It all depends.

تا چه پیش آید.

To the best of my ability.

تا جایی که در توان من است.

He is neck-deep in trouble.

تا خرخره گرفتار مشکل است.

For the best of my knowledge…

تا آنجا که من میدانم….

He robs his belly to cover his back.

با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته.

Down this life.

تف بر این زندگی.

While there is a while there is a hope.

تا زندگی هست امید هست.

As far as the eye can reach.

تا آنجا که چشم کار میکند.

Strike while the iron is hot.

تا تنور گرم است نان را بچسبان.

Honesty is the best policy.

صداقت بهترین سیاست است.

He is off the rails.

توی باغ نیست.

Waste not, want not.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

There is no smoke without fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

This is only the beginning.

تازه اولشه.

Spare the rod and spoil the child.

تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر.

Knowledge is power.

توانا بود هر که دانا بود.

Divide and rule.

تفرقه بنداز و حکومت کن.

What is all about?

جریان چیه؟

Control your tongue.

جلوی زبونت رو بگیر.

Buzz off.

بزن به چاک.

Help yourself.

بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.

I am in a rather hole.

بدجوری گیر کردم.

My pride was wounded.

به غیرتم برخورد.

Wish nobody ill.

بد هیچکس را نخواهید.

Cut your coat according to your cloth.

پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن.

Money talks.

پول حلال مشکلات است.

Don’t involve me.

پای مرا وسط نکشید.

He is on his last leg.

پایش لب گور است.

I have no choice but…

چارهای جز این ندارم.

What do I care!

بیخیالش!

A fat chance

چه خیال باطلی

What is there in it?

چه نفعی دارد؟

Why were you feeding your eyes in the wedding party?

چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟

The mills of God grind slowly.

چوب خدا صدا ندارد.

How much do I owe you?

چقدر به شما بدهکارم؟

What cheek!

چه پررویی!

What is to do?

چه باید کرد؟

Willy nilly / willy-nilly

خواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی

to turn on somebody

با کسی چپ افتادن

cat’s eye

بابا غوری

trust in God

به خدا توکل کردن

have a go

امتحان کردن

knock it off

بس کن

You are reason

حق با شماست

so long

به امید دیدار

cheer you

به سلامتی شما

in favor of

طرفدار

Hard & fast

مو لای درزش نمی رود

good news

مژده

choosy-choosy

مشکل پسند

just in case

محض احتیاط

count against

به ضرر کسی تمام شدن

Bitter pill to swallow

حقیقت تلخ است

My cake is dough

دستم نمک نداره.

I am on my word

من سر حرفم هستم

Pull the other one

خالی نبند!

Don’t look the other way

خودتو به اون راه نزن

Have you chicken out already

هیچی نشده جا زدی؟

How dare you

چجور جرات می کنی این حرف رو بزنی؟

Shake a leg

عجله کن!

I had fortune on my side

بخت یارم بود

Truth hurts

حقیقت تلخ است

Never say die

به دلت بد نده

The apple of sb’s eye

نور چشمی

You hit the nail on the head

زدی تو خال،درست حدس زدی

Hung up on someone

به کسی دل بستن

Curiosity killed the cat

فضولی موقوف

Jack of all trades master of none

همه کاره و هیچ کاره

play of the job

ماست مالی کردن

apple polishing

پاچه خواری

don’t beat around the bushes

برو سر اصل مطلب/ طفره نرو

shake your leg

عجله کن

goody to shoes

پاچه خوار

Let me speak frankly

اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind

عقلتو از دست داده ای؟

Why are you so uptight

چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

Truth hurts, doesn’t it

حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

Let me speak frankly

اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind

عقلتو از دست داده ای؟

Why are you so uptight

چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

Truth hurts, doesn’t it

حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

As you wish

هرجورراحتی .

Shame on you

خجالت بکش .

I’ve made up my mind

تصمیمم رو گرفتم.

Are you feeling better?

بهتری؟

Can i miss it?

میشه در رفت؟

Any rewards for me?

پس شیرینی من چی؟

I miss you a lot.

دلم برات خیلی تنگ شده.

I’ll show you!

نشونت میدم.

It’s all your fault!

همه اش تقصیرتو هست.

God bless you

خداحفظت کنه.

I have some ideas

یه فکرهایی دارم.

Let’s go in

بریم داخل.

Mind your words

حرف دهنت رو بفهم.

to what end

به چه منظور

You must hand it to him.

باید به کارش ایولله گفت.

You make me ill with your speech.

با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.

I dare say…

به جرأت میتوانم بگویم…

Mind your eye.

بپایید. ملتفت باشید.

Excuse me back.

ببخشید پشتم به شماست.

upon my word

به شرافتم سوگند

on my own account

به حساب خودم

He takes after his father.

(قیافه اش) به پدرش رفته.

It is all the same to me.

به حال من فرقی نمی کنه….

It does not answer my purpose.

بدرد من نمی خورد.

What is that to you?

به تو چه؟

Between you and me

بین خودمان باشد.

It is not concern of mine.

به من مربوط نیست.

Honesty is best policy.

آدم خوش معامله شریک مال مردم است.

I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know.

به هیچ وجه نمیدانم.

I am greatly honored.

باعث افتخار من است.

Pick on someone your own size.

برو با همقد خودت طرف بشو.

I take my hat off to you. /take my hat off to

بابا ایوالله!

Don’t twist the lion’s tail.

با دم شیر بازی نکن.

A widow’s mite.

برگ سبزی است تحفه ی درویش.

Let me gather my breath.

بگذارید نفسم جا بیاید.

at the instance of

برحسب تقاضای…

Mind your own business.

سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه.

I am off color.

بیحالم. بی حوصله ام.

Do good to others.

به دیگران نیکی کنید.

Snap into it.

بجنبید. زود باشید.

None of your sauce.

بیادبی و پررویی موقوف.

The devil take him.

بره به جهنم.

Clear out!

برو گم شو!

For all I care.

تا آنجا که به من مربوط می شود.

Go along with you/get lost!

برو پی کارت!

Good show!

بارک الله!

Go to the devil!

برو به جهنم!  

He is second to none.

    بالادست ندارد.  

It looks to me….

    بنظر من….  

It is up to you.

 

  بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.  

It was not for nothing that…

    بیخود نبود که…  

Here’s to you.

    به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن)  

In a family way

    بی رودربایستی

Money doesn’t grow on trees.

پول که علف خرس نیست.

It all depends.

تا چه پیش آید.

To the best of my ability.

تا جایی که در توان من است.

He is neck-deep in trouble.

تا خرخره گرفتار مشکل است.

For the best of my knowledge…

تا آنجا که من میدانم….

He robs his belly to cover his back.

با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته.

Down this life.

تف بر این زندگی.

While there is a while there is a hope.

تا زندگی هست امید هست.

As far as the eye can reach.

تا آنجا که چشم کار می کند.

Strike while the iron is hot.

تا تنور گرم است نان را بچسبان.

Honesty is the best policy.

صداقت بهترین سیاست است.

He is off the rails.

توی باغ نیست.

Waste not, want not.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

There is no smoke without fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

This is only the beginning.

تازه اولشه.

Spare the rod and spoil the child.

تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر.

Knowledge is power.

توانا بود هر که دانا بود.

Divide and rule.

تفرقه بنداز و حکومت کن.

What is all about?

جریان چیه؟

Control your tongue.

جلوی زبونت رو بگیر.

Buzz off.

بزن به چاک.

Help yourself.

بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.

I am in a rather hole.

بدجوری گیر کردم.

My pride was wounded.

به غیرتم برخورد.

Wish nobody ill.

بد هیچکس را نخواهید.

Cut your coat according to your cloth.

پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن.

Money talks.

پول حلال مشکلات است.

Don’t involve me.

پای مرا وسط نکشید.

He is on his last leg.

پایش لب گور است.

I have no choice but…

چارهای جز این ندارم.

What do I care!

بیخیالش!

A fat chance

چه خیال باطلی

What is there in it?

چه نفعی دارد؟

Why were you feeding your eyes in the wedding party?

چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟

The mills of God grind slowly.

چوب خدا صدا ندارد.

How much do I owe you?

چقدر به شما بدهکارم؟

What cheek!

چه پررویی!

What is to do?

چه باید کرد؟

Willy nilly / willy-nilly

خواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی

After you.

اول شما بفرمایید.

And how!

چه جور هم !

Am I talking to a brick wall?

با دیوار که حرف نمی زنم !

And that`s that.

این هم از این

Are you going my way?

مسیرت به مسیر من میخوره ؟

Are you looking for a trouble?

دنبال شر می گردی ؟

As you wish.

هر طور میل شماست.

As God my witness …

خدا شاهده که …

Better left unsaid.

بهتره در موردش حرف نزنیم .

Between you , me and bedpost

بین خودمان باشد.

Bravo!

اِیول

Catch you later .

بعدا می بینمت

Clear the way.

راه را باز کنید

Climb down .

کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)

Come on !

زود باش!

Cut the comedy.

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.

to turn on somebody

با کسی چپ افتادن

cat’s eye

بابا غوری

trust in God

به خدا توکل کردن

have a go

امتحان کردن

knock it off

بس کن

You are reason

حق با شماست

so long

به امید دیدار

cheer you

به سلامتی شما

in favor of

طرفدار

Hard & fast

مو لای درزش نمی رود

good news

مژده

choosy-choosy

مشکل پسند

just in case

محض احتیاط

Count against

به ضرر کسی تمام شدن

Bitter pill to swallow

حقیقت تلخ است

Ungrateful

بی چشم و رو

 

مکمل یادگیری

برای یادگیری بیشتر در خصوص اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی می توانید به کتاب اصطلاحات عامیانه و کاربردی زبان انگلیسی Idiom Organiser و یا کتاب اصطلاحات رایج زبان انگلیسی امریکایی Idiomatic American English مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

دیدگاه‌ها (0)

  • لینک دانلود فایل های رایگان در انتهای تمامی مطالب قرار دارد. با کلیک بر روی لیست باز شونده انتهای مطالب می توانید به لینک دانلود و اطلاعات فایل دسترسی داشته باشید. این فهرست معمولا با عبارت " لینک دانلود + توضیحات " یا عبارت "دانلود ..." شروع می شود.
  • پسورد تمامی فایل ها langpro.ir یا www.englishpro.ir با حروف کوچک می باشد.
  • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
  • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید. نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
  • نظرات شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
  • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
  • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و چت آنلاین ارسال نمایید.